67 333 116 info@juristsabc.lv

Līgumu izstrāde

Pieredze rāda, ka tikai 5 no 100 līgumiem spēj aizsargāt klienta intereses un tiesības, tāpēc Jurists ABC piedāvā saviem klientiem sekojošos juridiskos pakalpojumus līgumu izstrādāšanas jomā:

​​ Visa veida līgumu un līgumu pielikumu izstrādāšana vai korekcija (pirkuma, nomas, īres dāvinājuma, patapinājuma, rokasnaudas, aizdevuma, galvojuma, uzņēmuma, darba līgumu, pielikumu, pieņemšanas – nodošanas aktu, vienošanās un citu juridisko dokumentu izstrādāšana).

​​ Konsultāciju sniegšana par juridisko dokumentu grozīšanu, pārtraukšanu, izbeigšanu vai interpretēšanu.

  ​Klienta interešu pārstāvēšana līguma noslēgšanas vai laušanas gadījumā.

​​ Līgumu reģistrācija LR institūcijās.

​​ Juridiskā palīdzība līgumisku strīdu tiesas un ārpustiesas izšķiršanā.